سهامداران

Skip Navigation Linksخانه > سهامداران

سهامداران کشتارگاه صنعتی کرج راک

سهامداران کشتارگاه صنعتی کرج راک Karajrak

تیمور جمالی

سهامداران کشتارگاه صنعتی کرج راک Karajrak

محسن دشت آرای

سهامداران کشتارگاه صنعتی کرج راک Karajrak

محمود صادقی

سهامداران کشتارگاه صنعتی کرج راک Karajrak

احمد رنجبر تهرانی

سهامداران کشتارگاه صنعتی کرج راک Karajrak

عباس ابراهیم پورطاری

سهامداران کشتارگاه صنعتی کرج راک Karajrak

رحمان صادقی

سهامداران کشتارگاه صنعتی کرج راک Karajrak

نعمت صادقی

سهامداران کشتارگاه صنعتی کرج راک Karajrak

کریم صادقی

سهامداران کشتارگاه صنعتی کرج راک Karajrak

خسرو احمدی

سهامداران کشتارگاه صنعتی کرج راک Karajrak

علی کوثر نوروزی

سهامداران کشتارگاه صنعتی کرج راک Karajrak

علی صفدر نوروزی

سهامداران کشتارگاه صنعتی کرج راک Karajrak

منصور جمالی

اطلاعات تماس

آدرس: کرج، جاده شهریار، هفت جوی

info@karajrak.ir :ایمیل

+98 21 4689 2112:تلفن

+98 21 4689 2106:فکس

با کرج راک همراه باشید